Shiurim

Shiurim

Yevamos Daf 72 - יבמות דף עב - May 18, 2022.m4a
/
Yevamos Daf 71 - יבמות דף עא - May 17, 2022.m4a
/
Yevamos Daf 70 - יבמות דף ע - May 16, 2022.m4a
/
Yevamos Daf 69 - יבמות דף סט - May 15, 2022.m4a
/
Yevamos Daf 68 - יבמות דף סח - May 14, 2022.m4a
/