Shiurim

Shiurim

Nedarim Daf 37 - נדרים דף לז - December 1, 2022.m4a
/
Nedarim Daf 36 - נדרים דף לו - November 30, 2022.m4a
/
Nedarim Daf 35 - נדרים דף לה - November 29, 2022
/
Nedarim Daf 34 - נדרים דף לד - November 28, 2022.m4a
/
Nedarim Daf 33 - נדרים דף לג - November 27, 2022.m4a
/