Shiurim

Shiurim

Yuma Daf 70 - יומא דף ע - June 20, 2021.m4a
/
Yuma Daf 69 - יומא דף סט - June 19, 2021.m4a
/
Yuma Daf 68 - יומא דף סח - June 18, 2021.m4a
/
Yuma Daf 67 - יומא דף סז - June 17, 2021.m4a
/
Yuma Daf 66 - יומא דף סו - June 16, 2021.m4a
/